ثبت درخواست فضای کار اشتراکی

  • الف. مشخصات اولیه

    در صورتی که گزینه 1(فریلنسر) را انتخاب می کنید، تکمیل جدول ب ضروری نیست. در صورتی که تیم هستید، ضروری است در جدول ب، اطلاعات مرتبط با اعضای تیم را ثبت نمایید.