ثبت نام در فراخوان کارگزاران

 • انواع فایل های مجاز : pdf, xlsx.
  pdf , xlsx
 • انواع فایل های مجاز : tiff, pdf, jpg, png, jpeg.
  tiff,pdf,jpg,png,jpeg
 • انواع فایل های مجاز : tiff, pdf, jpg, png, jpeg.
  tiff,pdf,jpg,png,jpeg
 • انواع فایل های مجاز : tiff, pdf, jpg, png, jpeg.
  tiff,pdf,jpg,png,jpeg
 • انواع فایل های مجاز : tiff, pdf, jpg, png, jpeg.
  tiff,pdf,jpg,png,jpeg
 • انواع فایل های مجاز : tiff, pdf, jpg, png, jpeg.
  tiff,pdf,jpg,png,jpeg
 • انواع فایل های مجاز : tiff, pdf, jpg, png, jpeg.
  tiff,pdf,jpg,png,jpeg
 • انواع فایل های مجاز : docx, pdf, xlsx, jpg, png, jpeg.
  docx, pdf , xlsx,jpg,png,jpeg
 • انواع فایل های مجاز : docx, pdf, xlsx.
  docx,pdf,xlsx
 • انواع فایل های مجاز : tiff, pdf, jpg, png, jpeg.
  tiff,pdf,jpg,png,jpeg
 • انواع فایل های مجاز : tiff, pdf, jpg, png, jpeg.
  tiff,pdf,jpg,png,jpeg
 • انواع فایل های مجاز : tiff, pdf, jpg, png, jpeg.
  tiff,pdf,jpg,png,jpeg
 • انواع فایل های مجاز : docx, pdf, xlsx.
  docx,pdf,xlsx

هزینه ارزیابی و داوری کارگزار ۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.