دوره پسا رشد:

شرکت­های خروج یافته از مرکز رشد، شرکت­هایی هستند که به تازگی وارد بازار شده و هنوز از طرف بازار هدف ناشناخته هستند و نمی توانند به تنهایی با رقبای قدیمی بازار مقابله کنند. بنابراین هنوز به حمایت­هایی با جنس متفاوت از خدمات مرکز رشد نیاز دارند. حضور این شرکت­ها منجر به حفظ ارتباط میان مراکز رشد و شرکت­های موفق رشد یافته می­شود. به علاوه، شرکت­های در حال رشد حاضر در مرکز امکان استفاده از تجربیات شرکت­های موفق را پیدا می­نمایند.

به طور مشخص، تفاوت عمده این مرحله با مرحله رشد کاهش حمایت­ها می­باشد. این مرحله مختص شرکت­های بلوغ یافته به لحاظ سطح فناوری، نیروی انسانی و مالی است و مخاطبان آن، شرکت­های خروج یافته موفق مرکز رشد ،شرکت­های همکار پارک در زمینه ارائه خدمات و مشاوره، شرکت­های زایشی، شرکت­های همکار و مراکز تحقیقاتی، شرکت های معتبر فعال، شرکت­ها و موسسات وابسته به صنایع، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع می­باشد.

مدت زمان حضور شرکت­ها در برنامه پسا رشد حداکثر 7 سال است و زمان استقرار در پایان هر دوره منوط به نتایج ارزیابی­های سالانه و نظارت دوره­ای فصلی شرکت­ها قابل تمدید خواهد بود.