سامانه های اطلاعاتی/ عملیاتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پست الکترونیک پارک

سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتباتسامانه های پرداخت

کلینیک توانمندسازی کسب و کار

پرداخت مبلغ اجاره شرکت های مستقر در پارک

خرید شارژ اینترنتسامانه های ثبت نام

ثبت نام طرح JiCo

ثبت‌نام طرح توانا

ثبت‌نام رویش

ثبت‌نام فراخوان عضویت شرکت های رشد و پسارشد

ثبت‌نام فراخوان جذب کارگزاران خدمات کسب و کار

نظرسنجی طرح

رویش/شکوفایی