شرکت

پارک‌های علم و فناوری یکی از نهادهای اجتماعی کارساز در امر توسعه فناوری و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش مدار و اشتغال زایی تخصصی هستند و مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده‌اند. از اهداف تشکیل پارک علم و فناوری، حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری و همچنین موسسات و شرکت‌های تحقیقاتی و مهندسی نوآور است.شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری به سبب داشتن شرایط ویژه از نظر وسعت، تعداد و مدرک تحصیلی کارکنان، حیطه فعالیت، محل استقرار و وابستگی سازمانی  “شرکت دانش بنیان” محسوب می‌شوند. 

پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد از زیرساخت‌های تکنولوژیکی توسعه کشورها محسوب می‌شود، فعالیت اثربخش این مراکز و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به کاربردی شدن دستاوردهای حاصل از دانشگاه می‌انجامد و به ارتباط کارآمد دانشگاه و صنعت کمک می‌کند و منجر به کاهش مخاطره‌های ناشی از فقدان تجربه، امکانات و منابع می‌گردد.

پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری از جمله زیرساخت‌های ایجاد شده برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان محسوب می‌شوند. درحال حاضر، این مراکز با حمایت‌های مالی، معنوی و قانونی، ارائه تجهیزات و امکانات لازم، مشاوره و تامین فضای کار وظیفه کمک به ایجاد و رشد شرکت‌های دانش بنیان را بر عهده دارند.

انواع شرکت‌ها

**** پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به منظور حمایت از شرکت‌های فناوری برنامه رشد و پسارشد، نسبت به پذیرش این شرکت‌ها به صورت عضو (غیرمستقر) اقدام می‌نماید.تمامی متقاضیان، در صورت واجد شرایط بودن می‌توانند نسبت به ثبت نام در هر یک از مراحل این فراخوان (رشد، پسارشد) از طریق سامانه عملیاتی اقدام نمایند. لازم به ذکر است در صورت امکان استقرار در پارک، الویت استقرار با شرکت‌های عضو در پارک خواهد بود.