سرمایه‌گذاری بر روی تیم‌ها و شرکت‌ها در زنجیره ارزش پارک برای توسعه محصولات و شرکت‌ها

• سرمایه گذاری برروی ایده ها در مرحله تثبیت ایده (TRL1-3)

دراین مدل همکاری ، میان سرمایه گذار و پارک توافق نامه ی مشترکی منعقد می شود و پارک امکان بهره گیری تیم های منتخب سرمایه گذار از پلتفرم موجود خود، شامل: آموزش ، مشاوره ، منتورینگ ، فضا و… را تعهد نموده و سرمایه گذار گرنت تیم های منتخب را متعهد می گردد. مرحله تثبیت ایده سرمایه گذاری به شکل گرنت است و بازپرداخت ندارد.

• سرمایه گذاری برروی ایده ها در مرحله نمونه محصول (TRL3-6)

دراین مدل همکاری ، میان سرمایه گذار و پارک توافق نامه ی مشترکی منعقد می شود و پارک امکان بهره گیری تیم های منتخب سرمایه گذار از پلتفرم موجود خود شامل: آموزش ، مشاوره ، منتورینگ ، فضا و… را تعهد نموده و سرمایه گذار گرنت تیم های منتخب را متعهد می گردد. در این مدل سرمایه گذاری با سرمایه گذار توافق می شود که تعلق سهام ، رویالتی یا به شکل بازپرداخت وام صورت می پذیرد.

• سرمایه گذاری برروی شرکت های رشدی یا محصولات آن ها

در این مدل همکاری، پارک به معرفی شرکت های متقاضی سرمایه گذاری به سرمایه گذار می پردازد و پس از توافق شرکت و سرمایه گذار در جلسات مذاکره، عقد قرارداد سرمایه گذاری یا لیسانس محصول توسط دفتر انتقال فناوری پارک منعقد می گردد. در این مدل با سرمایه گذارها توافق می شود که سهام گیری از شرکت ، به صورت رویالتی از محصول یا بازپرداخت بلند مدت وام می باشد.