سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی

در برنامه های سالیانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران طرح هایی برای توسعه اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی وجود دارد که در جلسات با سرمایه گذاران مطرح می شود. همچنین سرمایه گذار نیز می تواند پیشنهادات خود را مطرح نماید. پیشنهادات طرفین در جلسات به مذاکره گذاشته می شود، سپس مدل همکاری مشخص و بر روی آن توافق می شود. در نهایت قرارداد/ توافق نامه سرمایه گذاری منعقد می شود.