سرمایه‌گذاری برای توسعه فضاهای پارک

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای توسعه فضاهای پارک، طرح های توسعه ای را در ناحیه نوآوری پارک علم و فناوری و دانشگاه تهران تعریف کرده است که سرمایه گذاران می توانند با ارائه طرح های BOT,BOLT, ROT و نظایر آن از حق بهره برداری بلند مدت استفاده نمایند. برای این سرمایه گذاری ها، مدل مالی براساس میزان سرمایه ، متراژ ساخت ، نرخ بازگشت سرمایه و سال بهره برداری تدوین شده که در مذاکره توافق براساس این مدل مالی صورت می پذیرد.