سرمایه‌گذاری در شبکه فناوری دانشگاه تهران با ایجاد مراکز نوآوری و رشد مشترک

سرمایه گذاران و صاحبان صنایع برای استفاده از مزایای نوآوری باز می توانند از طریق پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به ایجاد مراکز نوآوری و رشد مشترک در شبکه فناوری دانشگاه تهران بپردازند. در این مدل، فضا از سوی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران پیشنهاد می شود و ساخت، بازسازی یا تجهیز توسط سرمایه گذار انجام می پذیرد.
در این مراکز، پلتفرم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای تبدیل مسائل آن صنایع به ایده و محصول اجرایی می شود و حمایت از تیم های این مراکز بصورت مشترک، مطابق توافق فی مابین توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و سرمایه گذار انجام می شود.