*هزینه دوره 1.000.000 ریال می­باشد (هزینه این دوره برای شرکت ها و هسته های پارک ها با 50% تخفیف و مبلغ 500.000ریال در نظر گرفته شده است).

*جدول ساعات و اطلاعات هریک از دوره ها:

نام دورهنام مدرسمدت دوره (ساعت)تاریخ
مدیریت صادرات کالاجناب آقای مهندس مازیار قاسم زاده سنگرودی ۳06/11
دوره شبکه سازی صادرات و مدیریت صادراتجناب آقای دکتر حسن افتخاریان ۶06/23-06/25
دوره مدیریت بسته بندی در فرآیند بازاریابی و صادرات جناب آقای مهندس مازیار قاسم زاده سنگرودی۶ 06/16-06/18
دوره اصول و مقررات صادرات و واردات جناب آقای مهندس مظفر ناصری ۶06/02-06/04

** برگزاری دوره ها در هریک از تاریخ های مذکور از ساعت15 الی 18 می باشد.