ردیفعنوان خدمتنوع متقاضیتعرفه (ریال)
۱متقاضی ثبت اختراعیحقوقی19.900.000
۲ متقاضی پذیرش در برنامه پسارشد حقوقی 12.500.000
۳ متقاضی پذیرش در برنامه توسعه حقوقی 12.500.000
۴متقاضی ارزیابی سالیانه شرکت ها خارج از زمان فراخوان حقوقی 15.000.000
۵متقاضی پذیرش در برنامه کارگزاران حقوقی 12.500.000
۶ متقاضی پذیرش در برنامه رشد حقوقی / حقیقی4.350.000
۷ متقاضی ثبت اختراعی حقیقی 8.700.000