تولید محتوا

قرن بیست و یکم، قرن حرکت جوامع به سمت دانایی محور، مشارکت دانش و تحول در محورها و مفاهیم بنیادین زندگی فردی، کاری و اجتماعی است. محتوا از نخستین و اساسی‌ترین مقوله هایی است که بر جریان تحول جوامع تاثیر میگذارد.
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مسئولیت خود و به منظور توسعه فرهنگ کارآفرینی و کسب وکار و ایجاد یک نگرش کارآفرینانه در زندگی افراد، محتواهایی کاربردی تولید و منتشر می نماید.