آرشیو رویداد و اخبار

رویدادهای این ماه

اخبار

«روبرو» روبروی ویروس کرونا

“روبرو” سرویس برگزاری راحت، باکیفیت و سریع جلسات آنلاین ویدیویی است. هدف روبرو گسترش فرهنگ دورکاری و برگزاری جلسات غیرحضوری و آنلاین است، در این

اخبار

جلوتر از کووید-19 حرکت کنیم

با انتشار بیماری «کرونا-2019» در ایران و لزوم آگاهی از ماهیت این بیماری و توجه به نکات کلیدی در این زمینه، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری