شرکت کارفرمایی

منظور یک شرکت بزرگ با شخصیت حقوقی مستقل است که می تواند واحد تحقیق و توسعه و یا شرکت/استارتاپ زایشی خود را در پارک مستقر کند. این شرکت ها به عنوان همکار پارک در شبکه فناوری موجب رشد و توسعه سایر شرکت ها می شوند.

خدمات پایه شرکت‌های کارفرمایی

خدمات ویژه شرکت‌های کارفرمایی