علاوه بر شرکتهای رشد، پسارشد و توسعه، برخی از شرکت­های شناخته شده و معتبر با حضور در پارک­ها فعالیت می­نمایند. این شرکت­ها با حضور در پارک­ها امکان دسترسی و ارتباط با شرکت­های مستقر در پارک و حتی سرمایه­گذاری در آن­ها را بدست می­آورند. به علاوه، امکان همکاری با شرکت­های حاضر و استفاده از خدمات آن­ها یا ارائه خدمات به آن­ها یکی دیگر از مزایای حضور شرکت­های کارفرمایی در پارک­های علم و فناوری خواهد بود. همچنین، امکان حضور استارتاپ­ها و شرکت­های زایشی شرکت­های کارفرمایی در پارک ممکن خواهد بود.