شتابدهنده

شتابدهنده به نهادی گفته می شود که با برگزاری دوره های فشرده حمایتی قصد تسریع موفقیت و پیشرفت شرکت های نوپا را دارد. اقتصــاد هــر شــهر کوچــک و بزرگــي از وجــود چنیــن پدیده ای تأثیــر مثبــت گرفــته، مشـاغل جدیـد ایجادشده و اکوسیسـتم کارآفرینـي گام بزرگـي به سوی تکامـل برداشــته است. بسیاری از شرکت های نوپا، در مراحل اولیه رشد، به مشاوره مدیریتی، بازاریابی، مالی و فناورانه نیازمندند و هدف از برگزاری این دوره ها، کمک همه جانبه به آن هاست. این پشتیبانی ها معمولا با در اختیار گذاشتن فضای کسب وکار اداری همراه است. علاوه براین، شتاب دهنده با سرمایه گذاری اولیه در هریک از شرکت های تحت حمایت خود بخشی از سهام آتی آن ها را از آن خود می کند. مجموعه سهام آتی که شتاب دهنده در قبال خدمات خود دریافت می کند منبع اصلی درآمدی آن هاست. در کشــورهاي پیشــرفته اغلــب شرکت های بـزرگ و موفـق در درون خـود و یـا بـا همــکاري دیگــر شرکت ها، شتاب دهنده کسب وکار ایجــاد کرده اند.
تجربــه کشــورهاي پیشــرو در حوزه کارآفرینــي نشــان می دهد کــه شتاب دهنده ها، تأثیــر مثبتــي بــر روي بنیان گذاران کسب وکارها داشته اند؛ بــه آنـان کمـک کرده اند تـا سریع تر یـاد بگیرنـد، شبکه های قدرتمنــد بســازند و درنتیجه به کارآفرینــان خدمات بهتــري ارائه شــود.

نحوه ورود و جذب شتابدهنده

شتابدهنده‌ها میتوانند بعد از انتشار فراخوان جذب شتابدهنده با مراجعه به سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، اقدام به ثبت مشخصات خود نمایند.

معیارهای پذیرش شتابدهنده:

• حداقل 1 سال سابقه فعالیت در حوزه شتابدهی
• حسن سابقه
• تیم کارشناسی مجرب و ماهر در حوزه شتابدهی
• سرمایه گذاران همکار با شتابدهنده
• ارائه برنامه خدمات

خدمات قابل ارائه به شتابدهنده‌های همکار با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی، شيوه نامه پذيرش شتابدهنده  را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.

متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88220700 الی 4 داخلی 154 / 164 / 140 تماس حاصل نمایند.