اشخاص حقوقی هستند که در تکمیل خدمات مشاوره ای کلینیک کسب و کار، خدمات مورد نیاز شرکت ها را به صورت فروش خدمات در اختیار مراجعین قرار می دهند. از جمله خدمات کارگزاران تنظیم اظهارنامه ی مالیاتی، ثبت شرکت، تنظیم قرار دادهای تجاری و تجاری سازی محصول، امور مربوط به بیمه، بازاریابی و تبلیغات، خدمات حسابداری و… است.

این مجموعه خدمات مورد نیاز شرکت ها و هسته ها را در راستای تکمیل زنجیره تامین اکوسیستم نوآوری در اختیار متقاضیان قرار می دهد. هدف این مجموعه تامین کلیه نیازهای در حوزه ارتقا کسب و کار از طریق فروش خدمت توسط کارگزاران تحت نظارت پارک می باشد.