طرح پیشخوان فناوری در شبکه فناوری دانشگاه تهران

با توجه به تصویب و اجرایی شده طرح شبکه فناوری دانشگاه تهران مطابق مصوبه هیات محترم رئیسه دانشگاه در تا 12/8/1397، اطلاع رسانی و ترویج مناسب اهداف و خدمات این شبکه در اکوسیستم دانشگاه امری مهم و غیر قابل اجتناب می باشد.

از این رو به منظور افزایش اثرگذاری ماموریت ها و خدمات شبکه فناوری در دستیابی به اهداف دانشگاه کارآفرین، پیشخوان فناوری با مشخصات زیر در این شبکه تعریف و فعالیت می نمایند. طرح پیشخوان فناوری در چارچوب ماموریت های مرکز کارآفرینی پارک اقدام خواهد شد.

تعاریف

  1. شبکه فناوری: متشکل از مراکز نوآوری، رشد، توسعه و کارآفرینی و شعبه های پارک است که به صورت یکپارچه تحت نظارت و مديريت راهبردي پارک علم و فناوری فعالیت می نمایند. سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان ذینفعان و همکاران، می توانند با احراز صلاحیت مربوطه به عضویت این شبکه درآیند.
  2. پیشخوان فناوری: یک واحد مجازی در هریک از دانشکده ها، پردیس ها و موسسات پژوهشی دانشگاه است که مسئولیت آن بر عهده یکی از همکاران دانشگاه (رسمی، پیمانی، قراردادی) می باشد که در راستای اخداف شبکه فناوری و در چارچوب وظایف محوله از طرف پارک همکاری می نماید.

وظایف مسئول پیشخوان فناوری

  1. اطلاع­ رسانی برنامه‌­های جاری و رویدادهای پارک به اعضای هیات علمی و دانشجویان.
  2. اطلاع ­رسانی برنامه­‌های دانشکده برای ترویج در شبکه فناوری.
  3. راهنمایی اعضای هیأت علمی و دانشجویان در خصوص حمایت ­ها و خدمات قابل ارائه توسط پارک.
  4. تعامل با پارک در خصوص ایجاد بانک اطلاعاتی توانمندی ها و ظرفیت های هر دانشکده اعم از قطب های علمی، اعضای هیات علمی دارای کسب و کار و دانشجویان خلاق و دارای ایده.
  5. همکاری با طرح شبکه­ سازی منابع دانشگاه
  6. مسئولین پیشخوان فناوری موظفند در کارگاه های آموزشی معرفی شده از طرف پارک، حضور یابند.
  7. مسئولین پیشخوان فناوری موظفند حداقل 10 درصد از زمان کاری خود را به فعالیت های شبکه فناوری اختصاص دهند.