طرح پیشخوان در شبکه فناوری دانشگاه تهران 

در این طرح، یکی از همکاران دانشگاه تهران (رسمی، پیمانی، قراردادی) پس از آشنایی با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و فعالیت‌های آن، به عنوان سفیر فناوری در محل خدمت خود جهت راهنمایی مخاطبان دانشکده‌ها و پردیس‌ها با پارک همکاری می‌نماید.

 

اهداف پیشخوان فناوری

  1. اطلاع­ رسانی برنامه‌­های جاری و رویدادهای پارک به اعضای هیات علمی و دانشجویان.
  2. اطلاع ­رسانی برنامه­‌های دانشکده برای ترویج در شبکه فناوری.
  3. راهنمایی اعضای هیأت علمی و دانشجویان در خصوص حمایت ­ها و خدمات قابل ارائه توسط پارک.
  4. تعامل با پارک در خصوص ایجاد بانک اطلاعاتی توانمندی ها و ظرفیت های هر دانشکده اعم از قطب های علمی، اعضای هیات علمی دارای کسب و کار و دانشجویان خلاق و دارای ایده.
  5. همکاری با طرح شبکه­ سازی منابع دانشگاه
 

معرفی اعضای پیشخوان فناوری

​دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مریم عباسی؛ کارشناس مسئول امور رایانه پردیس شمالی مرکز خدمات فناوری اطلاعات پردیس دانشکده های فنی

نشانی سایت دانشکده: https://ece.ut.ac.ir/

آدرس ایمیل: maryabbasi@ut.ac.ir 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

شهرزاد بحیرائی؛ رئیس مرکز خدمات رایانه‌ای دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نشانی سایت دانشکده:https://literature.ut.ac.ir/

آدرس ایمیل: bahiraei@ut.ac.irمرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

طاهره نادری جلودار؛ کارشناس مسئول امور پژوهشی و ارتباط با صنعت / جامعه ، معاونت علمی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

نشانی سایت دانشکده: https://ibb.ut.ac.ir/fa/home 

آدرس ایمیل: tnaderi@ut.ac.ir

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مریم صالحی؛ کارشناس امور پژوهشی و ارتباط با صنعت / جامعه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

نشانی سایت دانشکده:http://sport.ut.ac.ir/

آدرس ایمیل: 

 دانشکده مهندسی صنایع

محمد شیخ علیشاهی؛ عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده‌های فنی 

نشانی سایت دانشکده: https://indeng.ut.ac.ir/ 

آدرس ایمیل: m.alishahi@ut.ac.ir

 دانشکده علوم و فنون نوین

رقیه قاسم‌پور؛ عضو هیات علمی گروه انرژی‌های نو و محیط زیست دانشکده علوم و فنون نوین

نشانی سایت دانشکده: https://fnst.ut.ac.ir/ 

 آدرس ایمیل: 

 پردیس ابوریحان

نرجس محمدی؛ کارشناس امور پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری پردیس ابوریحان

نشانی سایت دانشکده: https://abu.ut.ac.ir/ 

آدرس ایمیل:

 پردیس هنرهای زیبا

 علیرضا ارشادی؛ عضو هیات علمی پردیس هنرهای زیبا، رییس مرکز انفورماتیک پریس هنرهای زیبا 

نشانی سایت دانشکده: https://indeng.ut.ac.ir/ 

آدرس ایمیل: m.alishahi@ut.ac.ir

 دانشکده فیزیک

فرخ سررشته داری؛ عضو هیات علمی دانشکده فیزیک 

نشانی سایت دانشکده: https://indeng.ut.ac.ir/ 

آدرس ایمیل: f.sarreshtedari@ut.ac.ir

 دانشکده علوم اجتماعی

زینب پلاسی؛ رییس واحد امور پژوهشی و ارتباط با صنعت دانشکده علوم اجتماعی

نشانی سایت دانشکده: https://social.ut.ac.ir/

آدرس ایمیل: zpelasi@ut.ac.ir

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مریم کوه سلطانی ؛ رییس مرکز خدمات رایانه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

نشانی سایت دانشکده: https://lawpol.ut.ac.ir/

آدرس ایمیل: mksoltani@ut.ac.irدانشکده الهیات و معارف اسلامی

معصومه امیدی؛ رییس واحد امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه

نشانی سایت دانشکده: https://ftis.ut.ac.ir/

آدرس ایمیل: omidirazani@ut.ac.ir

 دانشکده مطالعات جهان

سمانه شفیعی، رئیس مرکز خدمات رایانه ای دانشکده مطالعات جهان
نشانی سایت دانشکده: https://fws.ut.ac.ir/
آدرس ایمیل: sshafiee@ut.ac.irپردیس فارابی

احسان فلاحیان، رئیس مرکز انفورماتیک پردیس فارابی دانشگاه تهران​

نشانی سایت دانشکده: https://fws.ut.ac.ir/

آدرس ایمیل:fallahian@ut.ac.ir