1- دیتا سنتر پارک

2- کره نمایشگاهی

3- سالن چند منظوره

4- فضای کار اشتراکی شماره یک