پارك علم و فناوري دانشگاه تهران در راستاي حمايت از كسب و كارهاي دانش محور و ارائه خدمات به آن ها، اقدام به پذیرش و عضویت واحدهای فناور می نماید. تضمین موفقیت واحدهای فناور و دستیابی پارک به اهداف خود در گرو گزینش درست از طریق سنجش دقیق متقاضیان عضویت می باشد.

هسته نوآور

یک تیم کاری منسجم دارای ایده بازار پسند با سطح آمادگی فناوری کمتر از 3 (TRL 1-3) که می توانند در کوتاه مدت بررسی های اولیه بر روی ایده خود را انجام دهند و امکان پذیری ایده خود را اثبات کنند. (یعنی موفق به اثبات ایده Proof of concept شوند.) این هسته ها از حمایت ها و خدمات برنامه رویش استفاده می نمایند.

هسته پیش رشد

یک تیم کاری منسجم دارای ایده تثبیت شده و بازار پسند و با سطح آمادگی فناوری بیشتر از 3 (TRL 4-6) که می توانند نمونه اولیه محصول را تولید کنند و بر اساس آن یک شرکت خصوصی تاسیس نمایند یا فناوری خود را به فروش برسانند (یعنی موفق به تولید نمونه محصول Minimum Viable Product/ Prototype شوند.) این هسته ها از حمایت ها و خدمات برنامه شکوفایی یا جهش استفاده می نمایند.

شرکت رشد

شرکت های نوپای فناور دارای شخصیت حقوقی مستقل، تیم کاری مناسب و نمونه اولیه محصول که پس از تولید نمونه صنعتی قابلیت فروش در بازار دارد با سطح آمادگی فناوری بین هفت تا نه (TRL 7-9). این شرکت دارای برنامه کسب و کار، مدل مالی و مسیر راه رشد است که از حمایت های و خدمات برنامه رشد پارک استفاده می نماید.

شرکت پسارشد

شرکت های فناور در حال توسعه دارای شخصیت حقوقی مستقل، که موفق به فروش محصول خود در بازار شده و به دنبال تثبیت حضور خود در بازار هستند با سطح آمادگی تجاری سازی کمتر از سه (CRL 1-3) . این شرکت دارای برنامه کسب و کار، مدل مالی و برنامه توسعه است که از حمایت های و خدمات برنامه پسارشد پارک استفاده می نماید.

شرکت توسعه

شرکت های فناوری که به بلوغ رسیده اند و به دنبال توسعه اقتصادی هستند با سطح آمادگی تجاری سازی بین چهار تا ده (CRL 4-10) که می توانند بخشی از شرکت (مثلا واحد تحقیق و توسعه R&D) را در پارک مستقر نمایند که از خدمات برنامه توسعه پارک استفاده می نمایند.

شرکت کارفرمایی

منظور یک شرکت بزرگ با شخصیت حقوقی مستقل است که می تواند واحد تحقیق و توسعه و یا شرکت/استارتاپ زایشی خود را در پارک مستقر کند. این شرکت ها به عنوان همکار پارک در شبکه فناوری موجب رشد و توسعه سایر شرکت ها می شوند.