پذیرش و عضویت

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای حمایت از کسب وکارهای دانش محور و ارائه خدمات به آن‌ها، اقدام به پذیرش و عضویت واحدهای فناور می‌نماید. تضمین موفقیت واحدهای فناور و دستیابی پارک به اهداف خود در گرو گزینش درست از طریق سنجش دقیق متقاضیان عضویت می‌باشد.

توسعه-ای-3

شرکت توسعه

Rear view of young professional who is drawing a tree with light bulbs on the concrete wall. Light bulbs as a concept of new business ideas.

شرکت کارفرمایی