شبکه فناوری دانشگاه تهران یک برنامه فراگیر در راستای تحقق اهداف دانشگاه کارآفرین و توسعه و گسترش پارک علم فناوری دانشگاه تهران است که حلقه های زنجیره ارزشی پارک را به صورت یکپارچه مدیریت و راهبری می کند.

شعبه های پارک ، عناصر اصلی این شبکه بوده و با مشارکت سازمان های همکار پارک راه اندازی می شوند . هر شعبه وظیفه ارائه بخشی از خدمات پارک را در محدوده جغرافیایی شعبه بر عهده دارد.

با هدف ایجاد خوشه های فناوری ، شعبه ها به صورت متمرکز در یکی از حوزه های فناوری و زنجیره تامین آن فعالیت می کنند. بر اساس زنجیره ارزشی پارک علم و فناوری ، شعبه ها در یکی از انواع ذیل برنامه ریزی و راه اندازی می شوند.

شعبه مرکز نوآوری : مجری بخش اول زنجیره ارزشی پارک در حمایت از هسته های نوآور  و پیش رشد (برنامه های مرکز نوآوری) است.

شعبه مرکز رشد : مجری بخش دوم زنجیره ارزشی پارک در حمایت از شرکت های نوپا و در حال توسعه (برنامه های مرکز رشد) است.

شعبه تخصصی پارک : مجری کلیه برنامه های حمایتی پارک در مسیر کسب و کار است.

اهداف شبکه فناوری:

 • تبدیل دانشگاه تهران به دانشگاه کارآفرین
 • هدایت و تجاری سازی ایده های علمی به ویژه ایده های دانشگاهی
 • تامین تقاضای بازار کار برای بکارگیری نسل جوان دانشجو و دانش آموخته
 • استفاده از ظرفیت سازمان های همکار برای گسترش و توسعه فعالیت های پارک علم و فناوری

سازمان های همکار:

 • واحدهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران
 • سایر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی
 • سازمان‌ها و صنایع

شرکا:

 • شتاب دهنده ها
 • صندوق های مالی و جسورانه
 • سرمایه گذاران ، شرکت های مادر تخصصی و صنایع

اعضا:

 • هسته ها و شرکت های فناور
 • آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 • صاحبان ایده ، دانشجویان و اعضای هیات علمی