لیزینگ 

در خدمات لیزینگ در صورتی که خریدار محصولات شرکتهای مستقر در پارک، نیاز به تسهیلات برای خرید محصول داشته باشد، صندوق مطابق شرایط زیر نسبت به پرداخت بخشی از مبلغ معامله (70 درصد مبلغ) به فروشنده اقدام می نماید. دراین صورت خریدار بدهکار وام بوده و بازپرداخت بصورت اقساطی خواهد بود.

 

شرایط اعطای خدمات لیزینگ بشرح زیر است :