کد عنوان آیین نامه مرجع تصویب شماره جلسه تاریخ جلسه شماره ثبت تاریخ ثبت
68 اقدامات اجرایی در راستای سیاست های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران هیات رئیسه 374 13931205 63 940109
71 دستورالعمل نحوه تخصیص فضای استقرار شرکت ها در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران هیات رئیسه 385 13940527 275698 940915
78 دستورالعمل شرایط مدارک هزینه کرد قابل قبول برای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران هیات رئیسه 420 13950707 283030 13950928
86 دستورالعمل استفاده از نام و نماد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران توسط شرکت های مستقر هیات رئیسه 435 13951224 21782 13960203
90 دستورالعمل عقد قرارداد عضویت در شبکه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران هیات رئیسه 441 13960310 82051 13960327
98 دستورالعمل پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شورای پارک 43 13960601 154701 13960611
100 اصلاح دستورالعمل اعطاي وام كارگشايي هیات رئیسه 416 13950513 245075 13960822
104 اصلاح دستور العمل انعقاد قرارادهای انتقالی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران هیات رئیسه 464 13961027 150464 13970610
108 دستور العمل عقد قرارداد استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران هیات رئیسه 476 13970226 95552 13970412
111 دستور العمل تعیین نرخ اجاره بهای فضاهای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران هیات رئیسه 487 13970521 152751 13970612