قراردادهای انتقالی

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به منظور توسعه اقتصاد دانش محور و رشد و توانمندسازی شرکت های مستقر در پارک، اقدام به انعقاد قرارداد پژوهشی با سازمان­ها و واگذاری آن به شرکت­های مستقر در پارک می­نماید. پارک در این قرارداد ها به نیابت از شرکت با کارفرما قرارداد بسته و به مجری منتقل می کند.

  • قرارداد اصلی پژوهشی: فی مابین سازمان کارفرما و پارک به منظور انجام یک پروژه پژوهشی منعقد می­شود.
  • قرارداد انتقالی:فی مابین پارک و یکی از شرکت­های مستقر که متقاضی انجام پروژه پژوهشی باشند منعقد و اجرای موضوع قرارداد اصلی و تعهدات آن به شرکت منتقل می­شود.

فرآیند عقد قرارداد

  • ارائه درخواست توسط یکی از شرکت های مستقر در پارک مبنی بر عقد قرارداد پژوهشی بین پارک و کارفرما و واگذاری آن به شرکت
  • عقد قرارداد اصلی بین پارک و کارفرما
  • عقد قرارداد انتقالی بین پارک و شرکت مجری

ویژگی­های شرکت مجری

قرارداد انتقالی صرفاً با اشخاص حقوقی مستقر در پارک منعقد می­شود و برای افراد حقیقی اعم از اعضای هیات علمی، دانشکده­ها و یا هسته­های تحقیقاتی مجاز نیست. توانمندی علمی و اجرایی انجام موضوع پروژه را داشته باشد. معیار های تشخیص توانمندی به شرح زیر است:

  • میزان تطابق حوزه فعالیت شرکت با موضوع قرارداد پژوهشی
  • آخرین امتیاز ارزیابی دوره ای شرکت
  • آخرین گردش مالی معتبر شرکت
  • وضعیت قراردادهای قبلی انجام شده توسط شرکت

برای اطلاعات بیشتر می توانید به دستورالعمل انعقاد قرارداد پژوهشی و انتقالی مراجعه کنید.