دراین خدمت  پارک از طریق صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به منظور تامین سرمایه در گردش شرکتهای مستقر در پارک، براساس معرفی پارک و درخواست کتبی شرکت و تعهد خرید از سوی شرکت، نسبت به خریداری مواد اولیه، ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه شرکت اقدام و بصورت اقساطی به شرکت واگذار می نماید.

شرایط اعطای خدمات

شرایط اعطای فروش اقساطی کاملا مشابه لیزینگ می باشد.