نوع شعبه سازمان همکار حوزه تخصصی آدرس تلفن زیربنا تاریخ راه اندازی سرپرست شعبه کارشناس شعبه
مرکز رشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران کشاورزی و منابع طبیعی کرج 026-32824800 1150متر مربع 13/04/95 5ساله دکتر حسین شعبانعلی فمی محبوبه شریفی پور
مرکز رشد دانشکده فنی فومن فنی و مهندسی- گردشگری – صادرات فومن 0912-4945026 500متر مربع 01/08/95 3ساله دکتر شریفیان معصومه نوروزی
مرکز رشد منطقه آزاد انزلی صادرات انزلی 013-91033503 10متر مربع آذر 97 ندارد گلشن
مرکز رشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران کشاورزی و زراعت پاکدشت ورامین 0910-2117421 1300مترمربع 26/05/95 5ساله دکتر باقرزاده حدادزاده
مرکز رشد پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران اینترنت اشیا- مهندسی جزیره کیش       سقط چیان  
مرکز نوآوری دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران کلیه رشته های فنی تهران، خیابان کارگر شمالی ، دانشکده پردیس فنی ، دانشکده برق و کامپیوتر 61114216 500متر مربع 08/02/98 دکتر مجید نیلی شفیعیان