راهبری

راهبران کسب و کار [مسیر کسب و کار پرپیچ و خم است، راهبری به همراه داشته باشید.]

بهترین مسیر برای موفقیت کسب و کار، مسیری است که قبلاً آن را طی کرده باشید، مشکلات پیش رو را شناخته باشید و راه حلی برای آن نداشته باشید. برای کسب و کارهای نوپا که تجربه قبلی ندارند، حضور راهبر در کنار تیم کاری یا شرکت می تواند دستیابی شما به منابع عظیمی از تجربه را تسهیل نماید.

راهبر، فردی قابل اعتماد است که با اتکا به عقل و تجربیات خود، وظیفه راهنمایی هسته ها و شرکت ها را برعهده دارد و از میان افراد خوشنام و دارای تجارب کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار انتخاب می شود.