خرید اقساطی یا دین

در این خدمت صندوق می‌تواند اسناد و اوراق تجاری متعلق به شرکت‌های مستقر در پارک را تنزیل کند. خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت‌دار بدهکاران را به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از داین (شرکت مستقر در پارک) خریداری می‌کند.

شرایط اعطای خدمات

شرکت‌هایی که دارای اسناد تجاری قابل انتقال باشند می‌توانند از این خدمت استفاده نمایند.