خرید اقساطی یا دین

در این خدمت صندوق می تواند اسناد و اوراق تجاری متعلق به شرکتهای مستقر در پارک را تنزیل کند. خرید دین قراردادی است که به موجب آن شخص ثالثی دین مدت دار بدهکاران را به کمتر از مبلغ اسمی آن بصورت نقدی از داین (شرکت مستقر در پارک) خریداری می کند.

شرایط اعطای خدمات  

شرکت هایی که دارای اسناد تجاری قابل انتقال باشند می توانند از این خدمت استفاده نمایند.