برنامه‌های حمایتی پارک در زنجیره ارزشی به گونه‌ای تعریف شده‌اند که یک کسب و کار را از مرحله ایده تا یک شرکت توسعه یافته حمایت نمایند. مخاطبان برنامه‌های حمایتی پارک تیم های کاری شامل اعضای هیات علمی، دانشجویان، فارغ التحصیلان و صاحبان ایده یا شرکت‌های خصوصی فناور می‌باشند.

از اهداف کلان برنامه های حمایتی پارک می‌توان به این موارد اشاره کرد: افزایش ثروت در جامعه و درآمد ناخالص ملی از طریق کسب و کار های فناور، حمایت از ایده های فناورانه بازارپسند برای تبدیل شدن به کسب و کار، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، پرورش کارآفرینان از میان صاحبان ایده، جهت دهی به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به سمت کاربردی شدن و بازار هدف، افزایش تعداد شرکت های زایشی دانشگاه تهران

رویش

هدف: حمایت از تیم های کاری دارای ایده بازارپسند

مخاطب: هسته های نوآور دارای ایده با سطح آمادگی فناوری کمتر از سه (TRL 1-3)

مدت: 6 تا 9 ماه

مزایا: تامین فضای استقرار، حمایت مالی، ارائه خدمات آموزش و مشاوره و راهبری، ارائه خدمات انتقال فناوری، امکان حضور در Demo day برای عرضه ایده ها به مخاطبین مربوطه از جمله سرمایه گذاران

خروجی: تیم پیش رشد دارای ایده تثبیت شده (POC) که رویای تولید نمونه محصول دارد/ یا ایده‌ای که مفهوماً اثبات شده و قابل فروش است

شکوفایی

هدف: حمایت از تیم های کاری دارای ایده تثبیت شده و بازارپسند

مخاطب: تیم های پیش رشد دارای ایده با سطح آمادگی فناوری بین چهار تا شش (TRL 4-6)

مدت: 12 تا 18 ماه

مزایا: تامین فضای استقرار، حمایت مالی، ارائه خدمات آموزش و مشاوره و راهبری، ارائه خدمات انتقال فناوری، امکان حضور در Demo day برای عرضه ایده ها به مخاطبین مربوطه از جمله سرمایه گذاران

خروجی: شرکت نوپای در حال تاسیس دارای نمونه اولیه محصول (MVP) که رویای ورود به بازار دارد/ یا فناوری تولید شده که قابل فروش است

جهش

هدف: حمایت از تیم های کاری دارای ایده بازارپسند که می توانند به سرعت رشد کرده و به نمونه محصول دست پیدا کنند.

مخاطب: تیم های پیش رشد دارای ایده با سطح آمادگی فناوری کمتر از شش (TRL 1-6)

مدت: 4 تا 6 ماه

مزایا: تامین فضای استقرار، حمایت مالی، ارائه خدمات آموزش و مشاوره و راهبری، ارائه خدمات انتقال فناوری، امکان حضور در Demo day برای عرضه ایده ها به مخاطبین مربوطه از جمله سرمایه گذاران

خروجی: شرکت نوپای در حال تاسیس دارای نمونه اولیه محصول (MVP) که رویای ورود به بازار دارد/ یا فناوری تولید شده که قابل فروش است

مجری برنامه: یکی از شتاب دهنده های همکار پارک

رشد

هدف: حمایت از شرکت های نوپای فناور دارای نمونه اولیه محصول که پس از تولید نمونه صنعتی قابلیت فروش در بازار دارد

مخاطب: شرکت های نوپا دارای نمونه محصول با سطح آمادگی فناوری بین هفت تا نه (TRL 7-9)

مدت: 3 تا 5 سال

مزایا: تامین فضای استقرار، حمایت مالی، ارائه خدمات آموزش و مشاوره و راهبری، ارائه خدمات تجاری‌سازی و انتقال فناوری، ارائه خدمات شهروندی، استفاده از مزایای عضویت در شبکه فناوری دانشگاه تهران

خروجی: شرکتی که توانسته با موفقیت محصول خود را در بازار به فروش برساند و رویای توسعه بازار خود را دارد

پسا رشد

هدف: حمایت از شرکت های فناور در حال توسعه که به دنبال تثبیت حضور خود در بازار هستند

مخاطب: شرکت های در حال توسعه با سطح آمادگی تجاری سازی کمتر از سه (CRL 1-3)

مدت: 7 تا 9 سال

مزایا: تامین فضای استقرار، حمایت مالی، ارائه خدمات آموزش و مشاوره و راهبری، ارائه خدمات تجاری‌سازی و انتقال فناوری، ارائه خدمات شهروندی، استفاده از مزایای عضویت در شبکه فناوری دانشگاه تهران

خروجی: شرکتی که توانسته موقعیت خود را در بازار تثبیت کند و رویای توسعه سبد محصولات یا بازار خود را دارد

توسعه

هدف: حمایت از شرکت های فناوری که به بلوغ رسیده اند و به دنبال توسعه اقتصادی هستند

مخاطب: شرکت های بالغ با سطح آمادگی تجاری سازی بین چهار تا ده (CRL 4-10)

مدت: 10 سال

مزایا: ارائه خدمات تجاری سازی و انتقال فناوری، استفاده از مزایای عضویت در شبکه فناوری دانشگاه تهران

خروجی: شرکت های توسعه یافته که خود به عنوان لنگر، هلدینگ یا شرکت مادر ادامه فعالیت می‌دهند