انتقال فناوری 

دفاتر انتقال فناوری نقش واسطه ای ارتباط صنعت و دانشگاه را ایفا می کنند.  هدف این دفاتر حفاظت از دارایی های فکری پژوهشگران، تجاری سازی دانش جدید و یافته ها، ایجاد منبع درآمد پایدار برای دانشگاه و پژوهشگران و جذب قرارداد های فروش محصول یا خدمت برای یافته های دانشگاهی است.

دفتر انتقال فناوری (Technology Transfer Office, TTO)

صنایع و سازمان ها جهت حفظ بازارهای رو به تحول خود همواره به دنبال فناوری های جدید هستند، از سویی پژوهشگران و صاحبان ایده به بستری برای فروش فناوری های خود نیاز دارند. فرآیند انتقال فناوری بستری برای عرضه و تقاضای فناوری است.

دفتر انتقال فناوری به صاحبان ایده و فناوری کمک می کند تا بتوانند با صنایع و سرمایه گذاران وارد مذاکره و همکاری شوند، از طرف دیگر فناوری های جدید را به صنایع و سرمایه گذاران معرفی می نماید.

هدف:  تجاری سازی ایده ها و فناوری های جدید حاصل از فعالیت پژوهشگران و صاحبان ایده

مخاطبان:

  • هسته ها و شرکت های عضو پارک
  • اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه تهران
  • پژوهشگران و صاحبان ایده
  • صنایع و سرمایه گذاران