اعتبار نقدی

حمایت های مالی پارک به صورت اعتبار در اختیار هسته ها و شرکت های عضو قرار می گیرد. بدین ترتیب هیچ وجهی به صورت نقدی پرداخت نشده، بلکه هسته/شرکت می تواند به میزان اعتباری که نزد پارک دارد هزینه های لازم را انجام دهد و با ارائه مدارکِ هزینه کرد (اسناد مثبته)، مبلغ اعتبار را دریافت نماید. انواع حمایت های مالی پارک شامل موارد زیر است :