یکی از خدمات پارک برای هسته ها و شرکت های عضو، تامین فضای اداری است که برای استقرار و اجاره در اختیار ایشان قرار می گیرد.