آموزش کسب و کار   ] تجربه مفید است ولی برای شروع، آموزش ببینید [

برای راه اندازی کسب و کار یا پیدا کردن شغل مناسب، باید دارای مهارت هایی باشید که برای کسب این توانمندی ها نیاز به آموزش دارید.

حوزه های آموزش:

  • مبانی کارآفرینی و مهارت های راه اندازی و اداره کسب و کار
  • مهارت های عملی و حرفه ای مورد نیاز برای پیدا کردن شغل مناسب

آموزش ها به صورت کارگاه (تئوری و یا عملی) و کوتاه مدت می باشد و گواهی پایان دوره توسط پارک صادر می شود.

از جمله دوره های آموزشی برگزار شده در پارک در سال های اخیر می توان به موارد زیر اشاره کرد: